Tillståndsplikt

På förekommen anledning vill vi informera om den aktuella situationen kring tillståndsplikt. Flera kommuner har kommunicerat med oss att de är oroliga för att behöva avsluta placeringarna hos MKF mot bakgrund av att vår ansökan för tillståndsplikt att bedriva verksamhet ej är färdigbehandlad.

Vi förstår och tycker det är helt riktigt om kommuner reagerar på att en verksamhet inte har tillståndsplikt att bedriva sin verksamhet.

MKF har tillstånd att bedriva sin verksamhet.

Det är aldrig enkelt när ny lagstiftning börjar appliceras och övergångsregler lyfts inte alltid fram på ett tydligt sätt. Vi är ännu i en process i vår ansökan och tills dess ett slutgiltigt besked har kommit så har vi enligt lag rätt att bedriva vår verksamhet.

Se nedan bifogade text gällande övergångsregler. Vi är alltid öppna för dialog och jobbar hela tiden med förbättringar, så tveka inte att höra av er till oss om det är något.

Under tiden vår ansökan processas så fokuserar vi på med att i gott samarbete med er fortsätta våra uppdrag för att ge barn och ungdomar samma kontinuitet i boende och vård sedan MKF´s start 2007.

IVO:s beslut

Enligt ändringar i Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), utfärdad den 16 mars 2017, SFS 2017:210, finns i övergångsbestämmelserna följande lydelse i punkt 2:

2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1–4 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i 7kap. 1§ första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast den 1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

Till IVO:s hemsida